mirakels

MIRAKELS VAN DE VIRGA JESSE

Tot op vandaag roepen mensen de hulp van de Virga Jesse in. Doorheen de geschiedenis zijn er tal van mirakels gebeurd. De bekendste vind je op deze pagina terug.
De etsen zijn van de hand van Vicky Gruyters en kunnen worden besteld in de shop.

van de dolende man …

Een man was op bedevaart gegaan naar Rutsemedouwe (Rocamadour in Frankrijk). Bij nacht en ontij verloor hij in een uitgestrekte woud de weg. Hoe hij ook zocht, hij geraakte niet opnieuw op de goede weg. Het was alsof hij in een kring rondliep. Telkens kwam hij op dezelfde plaats uit.
In uiterste nood riep hij uit: Virga Jesse, red mij. Het was alsof Maria hem bij de hand nam en probleemloos uit de bossen en moerassen waarin hij zo hopeloos had rondgedoold, naar Rutsemedouwe leidde.

van de schaliedekker …

Op 11 september 1630 was schaliedekker Frans Depré aan het werk op het dak van het huis De Maan op de Grote Markt te Hasselt. Hij wilde ook hoger gelegen leien op hun plaats schikken en steunde daarbij met slechts één voet op de hoogste sport van de ladder, die hij niet had vastgemaakt.
Hij verloor het evenwicht en begon te schuiven en in zijn val stootte hij de ladder om.
Hij riep: Virga Jesse, red mij. Het was alsof zijn val bruusk afgeremd werd, zodat hij zich nog juist aan de dakgoot kon vastklampen. Zijn verschrikte knechten staken hem de ladder toe zodat hij zich verder zelf kon redden.

van het kind van de morin …

Een morin en haar kind logeerden in de herberg In Kermpt in de Kapelstraat te Hasselt.
Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de moeder, het wilde zien wat er op straat gaande was en leunde iets te ver uit het venster, zodat het zijn evenwicht verloor en zwaar op de straat plofte. Het lag er als voor dood.
De moeder en enkele omstanders droegen het kind onmiddellijk naar de Onze-Lieve-Vrouwekapel op enkele stappen van de herberg. Zij legden het kind aan de voeten van het beeld van Maria en baden dat op haar voorspraak het kind aan de ongelukkige moeder zou teruggeschonken worden. Hun gebed werd verhoord: het kind was plotseling volledig genezen.

van de dief op het hek …

Devote Hasselaren en pelgrims hadden het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse rijkelijk begiftigd met gouden en zilveren sieraden en kronen, met kostbare edelstenen, met paternosters in edel metaal, met kanten jurkjes…
Allemaal zo waardevol dat een dief ze op 16 augustus 1659, ‘s nachts, wilde stelen. Hij had een zak volgepropt met de mooiste rijkdommen en was reeds weer over het hek tussen koor en dwarsbeuk aan het klimmen, toen hij verbijsterd vaststelde dat hij als vastgeklonken zat aan het hek. Wat hij ook probeerde, hij geraakte niet los.
Toen de rechtsbedienaers hem kwamen aanhouden, hadden zij geen enkele moeite om hem van het hek te lichten. De dief, die heiligschennis had gepleegd, werd ter dood veroordeeld en opgehangen.

van helena-christina robat …

Helena-Christina Robat, een achtentwintigjarige vrouw uit Maastricht, viel in de winter van 1814 in het ijskoude water van een put. Zij werd gered maar hield aan het ongeval een totaal verlamde linkerarm en een verkrampte linkerhand over.
Als welstellende vrouw kon zij de beste dokters raadplegen, maar zij konden haar niet helpen. Dan stelde zij haar hele hoop op Maria. Zij kwam naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Hasselt op 15 augustus 1814, net de dag waarop de vijfhonderdste verjaardag van de eerste erkenning van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw gevierd werd.
Terwijl zij tot Maria zat te bidden, voelde zij een lichte beterschap. De daarop volgende zondag ging zij, weer met het grootste vertrouwen, na de tweede processie bij het beeld van de Virga Jesse bidden. Ook toen voelde zij een zekere beterschap. Een maand later kwam zij weer tot de Virga Jesse bidden. Tijdens het bidden werd zij plotseling onwel en viel in zwijm. Toen zij bijkwam, voelde zij zich zo goed dat zij spontaan haar beide armen naar de Virga Jesse uitstak.
Wat zij al maanden niet meer gekund had, lukte haar nu wonderwel: zij kon met eigen kracht haar arm opheffen en haar hand openen. De dokters die haar ongeneeslijk hadden verklaard, onderzochten haar bij haar terugkomst in Maastricht en stelden geen spoor van het letsel meer vast.

van eene bezetene vrouwe …

Heylwigis Lucs was, tot groot verdriet van haar man, al lange tijd gekwelt met veele boose geesten. Toen hij zijn leed niet langer kon dragen, bracht hij zijn vrouw aen den dorpel van O. L. Vrouwe Kapelle . Hijzelf ging binnen en bad een hele voormiddag bij het beeld van de Virga Jesse.
Tegen de middag zag hij duidelijk dat er druppelen zweets van het Aenzicht des Beelts van Maria kwaemen afgerolt. De man ving wat zweetvocht op en bestreek er het gelaat en andere bloote litmaeten van zijn vrouw mee. Hij zag hoe haar hele lichaam opzwol alsof zy met doodelyk vergift waere besmet geweest.
De vrouw viel flauw maar toen zij bijkwam, waren de boze geesten verdwenen. Zij was genezen. Zij die vroeger met eene duyvelsche verwoedtheyd de vervaerlykste lasteringen tegen de Moeder Godts uytgespoogen had, loofde en dankte nu Maria. Dit verhaal werd op bevel van de stadsmagistraat van Hasselt op 16 augustus 1366 in een openbare acte ingeschreven.

van anna wijnants …

Magdalena Laeremans, echtgenote van oud-burgemeester Laurentius Custijns van Hasselt, verklaarde op 9 januari 1660 voor een notaris en andere getuigen onder ede dat haar tante Anna Wijnants als kind eens een mutsaard door het zoldervenster wierp en is met den mutsaerd uytgevalen van omtrent viertich voeten hoogh zoodaenigh dat zy voor doot op straet lagh.
De moeder van het ongelukkige kind en enkele buren droegen het levenloze lichaampje de Onze-Lieve-Vrouwekapel in en legden het voor het beeld van Maria. En dit geschiedt zynde, is Anna gezont geworden zonder eenigh letzel te gevoelen. Anna Wijnants was weer kerngezond.